Ξέρουμε πως προσβάλλουμε τα πνευματικά δικαιώματα με την κάθε δημοσίευση στο blog και ότι με ένα νεύμα του νόμου και του δημιουργού και του κληρονόμου και του εκδοτικού και του θιγμένου θα μπορούσαμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να βρεθούμε είτε πίσω από τα κάγκελα, είτε πάνω σ'αυτά. Όμως ό,τι ανεβαίνει, ανεβαίνει από την φυσική διάθεση να μοιραστούμε, να θυμίσουμε, να μονολογήσουμε όπως θα το κάναμε ούτως ή άλλως.

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

1ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός "Γιώργος Ν. Κάρτερ"ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ή κυπριακή υπηκοότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άτομα, ανεξαρτήτως σπουδών, από 20 έως 38 ετών. Ρητά εξαιρούνται της συμμετοχής στο διαγωνισμό τα μέλη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και υπάλληλοι του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη».
Η ποιητική συλλογή αποστέλλεται με απλή (όχι συστημένη) επιστολή σε 4 (τέσσερα) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (1cd), χωρίς αναγραφή ονόματος αποστολέα, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την προκήρυξη του διαγωνισμού, στην εξής διεύθυνση: Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, 185 35, Πειραιάς. 
Η υποβολή έργων γίνεται μέχρι και την 15η Απριλίου 2016. Η ημερομηνία αποστολής πιστοποιείται από τη σφραγίδα των ΕΛ.ΤΑ. και δεν επιβεβαιώνεται η παραλαβή του  φακέλου, καθόσον τα στοιχεία ταυτότητας του αποστολέα παραμένουν μυστικά.   
Η ποιητική συλλογή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ποιήματα, δεν πρέπει να έχει εκδοθεί ή δημοσιευθεί εν όλω ή εν μέρει στον τύπο ή σε λογοτεχνικά περιοδικά ή στο διαδίκτυο, ούτε  να εκκρεμεί η συμμετοχή της σε άλλο διαγωνισμό.

Τα ποιήματα θα πρέπει να είναι εκτυπωμένα σε 15 ωφέλιμες σελίδες, ανά φύλλο και σε 3 αντίτυπα. Αν η έκταση κάποιου ποιήματος είναι μεγαλύτερη της μιας σελίδας, ισχύει και πάλι ο περιορισμός των 15 ωφέλιμων σελίδων. Ως σελίδα υπολογίζεται η σελίδα Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12.

Μία (1) συλλογή θα λάβει χρηματικό βραβείο, ποσού τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ δύο (2) συλλογές θα λάβουν τιμητική διάκριση.

Η συλλογή αποστέλλεται ταχυδρομικά με ψευδώνυμο στο «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» με την ένδειξη για τον Διαγωνισμό «Γιώργος Κάρτερ». Στο πάνω μέρος όλων των σελίδων και των αντιτύπων της συλλογής αναγράφεται το ψευδώνυμο, εκτυπωμένο με τα ίδια στοιχεία των ποιημάτων. Σε δεύτερο μικρότερο αδιαφανή κλειστό φάκελο, που συνοδεύει τη συλλογή και εμπεριέχεται στον αρχικό, ο υποψήφιος αναγράφει εξωτερικά το ψευδώνυμό του και μόνο αυτό. Στο φάκελο αυτό εσωκλείεται ένα φύλλο χαρτί, στο οποίο αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επώνυμο, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,  ισχύουσα διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνων και e-mail). Οι δεύτεροι αυτοί μικροί φάκελοι δεν παραδίδονται στην κριτική επιτροπή, αλλά φυλάσσονται στο αρχείο του Ιδρύματος. Αμέσως μετά την έκδοση του αποτελέσματος της κριτικής επιτροπής, από τους φακέλους αυτούς ανοίγονται μόνον εκείνοι που περιέχουν τα πραγματικά στοιχεία των υποψηφίων που έλαβαν το χρηματικό βραβείο ή την τιμητική διάκριση και δημοσιοποιούνται τα στοιχεία αυτά. Οι φάκελοι με τα πραγματικά στοιχεία των λοιπών υποψηφίων φυλάσσονται χωρίς να ανοιχτούν, σε κλειστό φάκελο με ενσωματωμένο το πρακτικό της κριτικής επιτροπής.
Τα έργα κρίνονται από πενταμελή κριτική επιτροπή πανεπιστημιακών και συγγραφέων εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι παραλαμβάνουν μόνο τις ποιητικές συλλογές. Τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής ανακοινώνονται  με τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος.
Στις εργασίες της κριτικής επιτροπής συμμετέχει εκπρόσωπος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» και γραμματέας που θα τηρήσει τα πρακτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου και αμοιβής.

Η μη τήρηση έστω και ενός από τους παραπάνω όρους του διαγωνισμού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψήφιου.  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου